1- Xerais:

As presentes condicións xerais de venda aplícanse estrictamente a todas as vendas de produtos efectuadas en España, incluído as Illas Canarias e as Illas Baleares por Martina Viéitez Ferro, con N.I.F. 44083703V, en adiante Alcacén de Liñares, con destino a persoas físicas.

Todo pedido feito a Alcacén de Liñares implica necesariamente o título de condición esencial, determinante e imprescindible, a aceptación sen reservas polo Cliente das Condicións Xerais de Venda de Alcacén de Liñares vixentes o día en que se leve a cabo o pedido correspondente. Ademais, o Cliente recoñece que a aceptación das presentes condicións implicará a aplicación destas ao pedido ao que se refiren, así como a todo pedido posterior, con excepción de aqueles casos en que novas condicións sexan postas no seu coñecemento por Alcacén de Liñares. O feito que Alcacén de Liñares non recorra nun momento dado a calquera das presentes condicións non pode ser interpretado nin equivalerá a renunciar a recorrer a elas no futuro ou no pasado.

Lei aplicable e xurisdición competente. A interpretación e a execución das condicións, así como todos os actos que sexan consecuencia delas, quedarán sometidos ao dereito español, salvo que existan disposicións de orde pública contrarias a iso.

2- Prezos:

Os prezos publicados en Alcacén de Liñares son en  Euros e son vixentes salvo erro tipográfico. Todos os prezos levan o IVE incluído aplicable no día do pedido, calquera cambio de taxa de IVE será aplicado automaticamente aos prezos dos produtos en venda en Alcacén de Liñares.

As ofertas sobre produtos en venda en Alcacén de Liñares mostraranse no apartado “Ofertas” ou indicarase na ficha do produto e, se non se indica o contrario, serán válidas mentres se mostren en pantalla.

3- Diferentes formas de Pago:

Ao formular o pedido, o cliente pode elixir libremente abonar as compras que realice en Alcacén de Liñares mediante:

Pago con Paypal ou pago vía Transferencia Bancaria Directa

4- Produto:

As ofertas presentadas por Alcacén de Liñares son válidas dentro do límite das existencias dispoñibles. Alcacén de Liñares reserva o dereito de modificar o surtido de produtos en función das dificultades impostas polos seus proveedores.

As fotografías, grafismos e as descricións dos produtos propostos á venda só son orientativos e non comprometen de ningunha maneira ao vendedor Alcacén de Liñares.

5- Envíos:

 1. Os produtos adquiridos entregaranse á persoa e á dirección indicada no pedido.
 2. Por defecto, as facturas enviaranse á dirección email indicada polo cliente no momento no que o pedido se complete.
 3. Os pedidos poden facerse de martes a domingo, sendo os luns os días de xestión dos mesmos. Os martes son días de saída dos pedidos cara o seu destino final.
 4. Non obstante a súa demora non implicará nin anulación do pedido nin indemnización algunha.
 5. Un pedido considérase entregado no momento no que o transportista entrega o paquete ou os paquetes ao cliente e este asina o documento de recepción de entrega. Corresponde ao cliente verificar o estado da mercadoría á recepción e indicar todas as anomalías no albarán de recepción de entrega.
 6. Para envíos fóra de España e Portugal, consúltenos.

6- Políticas de devolucións e anulacións:

6-1 Devolución de mercadoría:

A nosa política, cumprindo coa normativa vixente, é concederlle o dereito de devolver calquera artigo comprado en Alcacén de Liñares no prazo de 7 días desde a data de recepción.

Non terá que aportar ningunha explicación, calquera artigo, mercado en Alcacén de Liñares, devolto na súa embalaxe orixinal, precintado e en perfectas condicións será aceptado sen máis.

Nun prazo máximo de 7 días da recepción da devolución, Alcacén de Liñares comprométese ao seu reembolso.

Antes de facer a devolución, terá que comunicalo ao departamento a Alcacén de Liñares por calquera medio dispoñible.

Se a causa da devolución fose que o artigo devolto é defectuoso ou non corresponde ao solicitado no pedido, Alcacén de Liñares correrá cos gastos da devolución e novo envío. Se o motivo da devolución é que o pedido non lle satisfai, reembolsarémoslle o importe pero non os gastos de envío nin os gastos de devolución.

6-2 Anulación do pedido:

Se a anulación do pedido chega antes da saída da mercadoría, antes dos martes, o cliente non terá ningún gasto. No caso dunha anulación despois da saída do pedido, o cliente terá ao seu cargo os gastos de envío así como os gastos de devolución deste mesmo pedido.

 

1- Generaless:

Las presentes condiciones generales de venta se aplican estrictamente a todas las ventas de productos efectuadas en España, incluido las Islas Canarias y las Islas Baleares por Martina Viéitez Ferro, con C.I.F. número 44083703V, en adelante Alcacén de Liñares, con destino a personas físicas.

Todo pedido hecho a Alcacén de Liñares implica necesariamente a título de condición esencial, determinante e imprescindible, la aceptación sin reservas por el Cliente de las Condiciones Generales de Venta de Alcacén de Liñares vigentes el día en que se lleve a cabo el pedido correspondiente. Además, el Cliente reconoce que la aceptación de las presentes condiciones implicará la aplicación de éstas al pedido al que se refieren, así como a todo pedido posterior, con excepción de aquellos casos en que nuevas condiciones sean puestas en su conocimiento por Alcacén de Liñares. El hecho que Alcacén de Liñares no recurra en un momento dado a cualquiera de las presentes condiciones no puede ser interpretado ni equivaldrá a renunciar a recurrir a ellas en el futuro o en el pasado.

Ley aplicable y jurisdicción competente. La interpretación y la ejecución de las condiciones, así como todos los actos que se sean consecuencia de ellas, quedarán sometidos al derecho español, salvo que existan disposiciones de orden público contrarias a ello.

2- Precios:

Los precios publicados en Alcacén de Liñares son en Euros y son vigentes salvo error tipográfico. Todos los precios llevan el IVA incluido aplicable en el día del pedido, cualquier cambio de tasa de IVA será aplicado automáticamente a los precios de los productos en venta en Alcacén de Liñares

Las ofertas sobre productos en venta en Alcacén de Liñares se mostrarán en el apartado “Ofertas” o se indicará en la ficha del producto y, si no se indica lo contrario, serán válidas mientras se muestren en pantalla.

3- Diferentes modos de Pago:

Al formular el pedido, el cliente puede elegir libremente abonar las compras que realice en Alcacén de Liñares mediante:

Pago con Paypal o pago vía Transferencia Bancaria Directa

4- Producto:

Las ofertas presentadas por Alcacén de Liñares son válidas dentro del límite de las existencias disponibles. Alcacén de Liñares se reserva el derecho de modificar el surtido de productos en función de las dificultades impuestas por sus proveedores.

Las fotografías, grafismos y las descripciones de los productos propuestos a la venta solo son orientativos y no comprometen de ninguna manera al vendedor Alcacén de Liñares .

5- Envíos:

 1. Los productos adquiridos se entregarán a la persona y a la dirección indicada en el pedido.
 2. Por defecto, las facturas se enviarán a la dirección email indicada por el cliente en en el momento en el que el pedido se ha completado.
 3. Los sábados, domingos y fiestas no habrá ni salida ni entrega de pedidos.
 4. No obstante su demora no implicará ni anulación del pedido ni indemnización alguna.
 5. Un pedido se considera entregado en el momento en que el transportista entrega el paquete o los paquetes al cliente y este firma el documento de recepción de entrega. Corresponde al cliente verificar el estado de la mercancía a la recepcióne indicar todas las anomalías en el albarán de recepción de entrega.
 6. Para envíos fuera de España y Portugal consúltenos.

6- Políticas de devoluciones y anulaciones

6-1 Devolución de mercancía:

Nuestra política, cumpliendo con la normativa vigente, es concederle el derecho de devolver cualquier artículo comprado en Alcacén de Liñares en el plazo de 7 días desde la fecha de recepción.

No tendrá que aportar ninguna explicación, cualquier artículo, comprado en Alcacén de Liñares, devuelto en su embalaje original, precintado y en perfectas condiciones será aceptado sin más.

En un plazo máximo de 5 días de la recepción de la devolución, Alcacén de Liñares se compromete a su reembolso.

Antes de realizar la devolución, tendrá que comunicarlo al departamento a  Alcacén de Liñares por cualquier medio disponible.

Si la causa de la devolución fuese que el artículo devuelto es defectuoso o no corresponde a lo solicitado en el pedido, Alcacén de Liñares correrá con los gastos de la devolución y nuevo envío. Si el motivo de la devolución es que el pedido no le satisface, le reembolsaremos el importe pero no los gastos de envío ni los gastos de devolución.

6-2 Anulación de pedido:

Si la anulación del pedido llega antes de la salida de mercancía el cliente no tendrá ningún gasto. En el caso de una anulación después de la salida del pedido, el cliente tendrá a su cargo los gastos de envío así como los gastos de devolución de este mismo pedido.